fbpx

Algemene voorwaarden - logo van het pad kleiner e1530875159473
Bezoekadres: Oude Prinsenweg, Putten
Bank: NL05INGB0008338244
KvK: 08156492
BTW: NL174160148B02

Spelregels kort
Om te mogen starten met rijden:
• ben je minimaal 24 jaar;
• heb je minimaal 3 jaar een geldig Nederlands rijbewijs;
• ben je niet onder invloed van drank, drugs of medicijnen;
• heb je een (online) boeking gedaan en weet je je boekingsnummer of factuurnummer;
• ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Tijdens de huurperiode:
• rij je voorzichtig en veilig. Meer dan 20 km/h te hard? Dan rekenen we € 75,-.
• hou je je aan de groene code van de FNTC (link of download);
• gebruik je geen alcohol, drugs, of andere middelen die jouw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Aan het eind van de huurperiode:
• tank je de auto weer af met de juiste brandstof. Niet gedaan? Dan doen wij het voor je: brandstofkosten plus € 25,-.
• zorg je de dat de auto schoon is in alle redelijkheid; Niet gedaan? Wij doen het graag en goed: € 25,-.
• zorg je dat schades en mankementen gemeld zijn.

Het is daarnaast geweldig als:
• je een review achterlaat op Google;
• je ons volgt op Instagram of Facebook.

Samenvatting algemene huurvoorwaarden
Let op: lees de algemene voorwaarden voor de volledige tekst

Artikel 1 | Algemene huurvoorwaarden
De kilometers die de GPS aangeven, zijn de juiste kilometers. Je werkt mee aan informatievoorziening. Werk je niet mee, dan bepalen wij de gegevens voor je.
Artikel 2 | Kosten tijdens de huurtijd
Tijdens de huurperiode betaal je zelf de brandstof, olie, ruitensproeiervloeistof, bandenreparatie en wassen.  Kosten voor slepen en transport zijn voor jezelf. Wij betalen sleepkosten als de auto zelf een gebrek heeft, dat niet door toedoen van jezelf is ontstaan.
Artikel 3 | Pech, reparaties en onvoorziene omstandigheden
Pech of schade onderweg? Wij proberen samen een goede oplossing te zoeken. Neem altijd contact met ons op.
Artikel 4 | Autopapieren
Als je autodocumenten kwijt of stuk maakt, zijn de kosten voor jou.
Artikel 5 | Verzekeringen
Al onze auto’s zijn minimaal WA verzekerd voor verhuur aan derden. Sommige auto’s zijn aanvullend verzekerd.
Artikel 6 | Rapport betreffende aanrijding
Bij schade stel je ons direct op de hoogte en verleen je medewerking aan onderzoek.
Artikel 7 | Schade, aansprakelijkheid en vrijwaring
Je bent zelf aansprakelijk voor alle schade die onze verzekering niet dekt. Boetes sturen we naar je door, we rekenen € 25,- extra.
Artikel 8 | Bedrijfsschade van verhuurder
Bedrijfsschade is voor jouw rekening als jij de veroorzaker bent.
Artikel 9 | Expertiserapport
Als we er niet samen uitkomen, dan wijzen we een deskundige aan. De vastgestelde schade vergoed je aan ons.
Artikel 10 | Schade van huurder
Heb je kosten die voortkomen uit een schade, defect of verlies van de auto, dan zijn wij daarvoor niet verantwoordelijk. Ook als je geen gebruik kan maken van de auto tijdens de huurperiode, zijn wij niet aansprakelijk.
Artikel 11 | Verlenging van de huur
Je brengt de auto terug op het afgesproken tijdstip. Later inleveren kan alleen na schrijftelijke toestemming.
Artikel 12 | Verplichtingen en boete bij gebreke van tijdige teruggave van de auto
Lever je de auto later in dan afgesproken zonder toestemming, dan brengen we extra kosten in rekening.
Artikel 13 | Tekortschieten, faillissement of surseance van betaling van huurder
Als wij vermoeden dat je de auto niet zorgvuldig gebruikt of dat er iemand in rijdt die niet bevoegd is, kunnen wij de overeenkomst direct ontbinden. Extra kosten die we daarvoor maken, verhalen we op jou.
Artikel 14 | Persoonsgegevens van huurder
Je geeft toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Wij beschermen je persoonsgegevens volgens de wet. Om onze auto’s te beschermen, volgens wij onze auto’s met GPS. Gebruik je de auto onjuist, dan kunnen wij maatregelen nemen. Bij een snelheidsovertreding van meer dan 20 km/h te hard brengen we € 75 in rekening. Bij niet afspuiten rekenen we € 25.
Artikel 15 | Eventuele pluraliteit van huurders
Als twee of meer personen huurder zijn bij deze huurovereenkomst, dan is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de complete overeenkomst.
Art. 16 Toepasselijk recht en geschillen
Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET PAD
De eenmanszaak VAN HET PAD, gevestigd aan de Fockstraat 15 te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08156492, hierbij bevoegd vertegenwoordigd door de heer C.W. de Jong (06-47625209, kees@vanhetpad.com) hierna te noemen ‘verhuurder’, voert een onderneming die zich tot doel heeft gesteld, onder meer, het verhuren van kampeerauto’s met kampeeruitrusting, Land Rovers en klassieke trouwauto’s.

 De verhuurder hanteert de volgende algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden, overeenkomst, offerte en bevestiging

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen verhuurder en huurder gesloten overeenkomsten.
 2. Als huurder geldt degene aan wie een offerte voor het aangaan van een huurovereenkomst is toegezonden, of degene met wie een huurovereenkomst is gesloten.
 3. De toepasselijkheid van enige andere algemene of andere voorwaarden dan die van verhuurder, bijvoorbeeld maar niet alleen die van huurder, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde prijzen zijn inclusief de BTW, tenzij anders aangegeven. Offertes en prijzen zijn niet van toepassing op eventuele volgende offertes of overeenkomsten. De huurder staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan verhuurder verstrekte gegevens waarop de verhuurder de offerte baseert.
 5. Een huurovereenkomst wordt gesloten doordat deze schriftelijk (per e-mail) of digitaal (online boeking op de website van verhuurder) door huurder aan verhuurder wordt bevestigd. Wanneer huurder dit nalaat, maar er desondanks al dan niet uitdrukkelijk mee instemt dat wordt aangevangen met de uitvoering van de overeenkomst, geldt de huurovereenkomst als gesloten conform de offerte en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Huurder kan zich er dan niet meer op beroepen dat er geen overeenkomst is gesloten.
 6. Nadere afspraken zijn niet eerder van kracht nadat deze schriftelijk door verhuurder zijn bevestigd.

Huurprijs, borg en betaling

 1. Voorafgaand aan de overeengekomen huurperiode dienen de overeengekomen huurprijs en borg aan verhuurder volledig te zijn voldaan. Bij gebreke daarvan is verhuurder bevoegd is de auto niet aan huurder mee te geven.
 2. Daarnaast geldt voor betalingen een termijn van 14 dagen. Deze termijn is een vervaltermijn, zodat huurder bij niet of niet tijdige betaling van rechtswege in verzuim treedt.
 3. Verhuurder is vrij om aan te wijzen op welke wijze de betaling dient plaats te vinden. Dit kan op meerdere manieren. In een online boekingsproces kan direct online betaald worden. Lukt de betaling niet tijdens het boekingsproces? Dan kan verhuurder een betaalverzoek sturen aan huurder. In een factuur wordt doorgaans een betaalverzoek meegezonden.

Bijzondere bepalingen

 1. annuleren | In geval van annulering gelden de volgende betalingsverplichtingen:
  50% van het totale huurbedrag bij annulering vier tot twee weken voorafgaand aan de overeengekomen huurperiode;
  100% van het totale huurbedrag bij annulering twee weken of korter voorafgaand aan de overeengekomen huurperiode.

Het huurbedrag omvat alle van tevoren overeengekomen kosten. De borg valt niet onder de kosten.
In overleg met verhuurder kan in sommige gevallen een annuleringsverzekering worden gesloten. In dat geval kan tot aan de start van de overeengekomen huurperiode kosteloos worden geannuleerd, met in achtneming van de polisvoorwaarden.
Verplaatsen van de overeengekomen huurperiode is bespreekbaar. Daarbij beslist verhuurder in alle gevallen, mede op basis van beschikbaarheid. Een verplaatsing kan leiden tot meer of andere kosten, deze komen voor rekening van huurder. Een verplaatsing geeft geen recht op restitutie van het huurbedrag. Er kunnen ook geen andere rechten aan worden ontleend.

 1. brandstof | De kosten van brandstof en olie zijn voor rekening van huurder. Huurder verklaart de auto met een volledig gevulde brandstoftank in ontvangst te hebben genomen en ook weer met een volledig gevulde brandstoftank aan het einde van de huurtijd aan verhuurder terug te zullen geven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij trouwauto’s geldt: wij tanken de auto voor je af. Zowel tijdens de huurperiode als bij aflevering: Premium Diesel in geval van een dieselauto, Euro 98 / Super Plus (E5) in geval van een benzineauto.
 2. borg (waarborgsom) | Huurder dient bij verhuurder de overeengekomen waarborgsom te deponeren, bij gebreke waarvan verhuurder bevoegd is diens verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst op te schorten. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd op deze waarborgsom zijn vorderingen op huurder krachtens deze huurovereenkomst te verhalen en de waarborgsom onder zich te houden, indien in geval van het redelijke vermoeden dat huurder nog enig bedrag aan verhuurder verschuldigd is of zal zijn. De resterende waarborgsom zal met het oog daarop in ieder geval niet eerder dan na vier weken na het einde van de huurperiode aan huurder worden gerestitueerd. Indien daarna nog kosten opkomen, bijvoorbeeld door nagekomen boetes, dan houdt de restitutie van de waarborgsom geen vrijwaring jegens huurder in. Huurder is deze dan alsnog aan verhuurder verschuldigd.
 3. verzekeringen | Verhuurder verklaart dat met betrekking tot de auto de onderstaande verzekeringen zijn gesloten en van kracht zijn. De premies komen ten laste van huurder en zijn in de onderstaande huurprijs verdisconteerd. De verzekering is enkel geldig binnen de landen die op de groene kaart staan, rijden buiten dit dekkingsgebied is verboden.
 4. besturen & verantwoordelijkheid | Het is huurder verboden de auto aan enige derde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik of medegebruik te geven of (de huur of het gebruik van) de auto in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon of de auto of enig deel daarvan als onderpand op welke wijze dan ook jegens enige derde te gebruiken/verbinden of op andere wijze daarover te beschikken. Ook is het huurder verboden de auto ter onderverhuring aan te bieden.

Tot het besturen van de auto is enkel bevoegd de huurder, tenzij uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen. In dat geval zal ook die ander deze algemene voorwaarden moeten aanvaarden. Huurder zal de auto door geen ander(en) laten besturen en aan geen ander(en) enige autosleutel van de auto ter hand stellen, dan door respectievelijk aan die tot het besturen van de auto bevoegde persoon of personen. Huurder draagt in de verhouding tot verhuurder de verantwoordelijkheid en het risico voor gedragingen van de bestuurder van de auto en voor gedragingen van degene(n) aan wie huurder enige autosleutel van de auto ter hand mocht stellen, als ware huurder zelf de bestuurder van de auto respectievelijk zelf degene(n) onder wie zich de desbetreffende autosleutel bevindt, een en ander onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurder zelf jegens verhuurder.

Huurder zal zich aan de geldende verkeersvoorschriften en overige wettelijke regels houden en zich onthouden van het rijden onder invloed van welk middel dan ook (zoals medicijnen, alcohol, drugs) en is er verantwoordelijk voor dat eventuele andere bestuurders dit ook doen. Rijden op het strand, duinen en door de zee is verboden.

 1. verklaring geen openstaande boetes | Huurder verklaart dat ten aanzien van huurder zelf alsmede de eventuele andere bevoegde bestuurder(s), voor zover huurder en die bestuurder(s) dit weten of behoren te weten, geen onbetaalde administratieve sancties krachtens de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) openstaan en dus, nog steeds voor zover huurder en die bestuurder(s) dit weten of behoren te weten, bij de ondertekening van deze huurovereenkomst geen risico van buitengebruikstelling van de auto krachtens artikel 28b WAHV bestaat. Een eventuele verwezenlijking van dit risico voor de teruggave van de auto door huurder aan verhuurder, met alle daaruit voor verhuurder voortvloeiende schade en kosten ter terugverkrijging van de auto, als onder meer vermeld in artikel 29 WAHV, komt in elk geval ook voor rekening van huurder.
 2. schades | Huurder en verhuurder zullen de auto voor of bij de aanvang van deze huur samen op eventuele waarneembare beschadigingen controleren. Eventuele beschadigingen zullen worden gemeld bij de hierna vermelde gegevens van de auto. Huurder verklaart voorts de auto na die controle in behoorlijke staat van verhuurder te hebben ontvangen, zonder redelijkerwijs waarneembare beschadiging, behoudens indien en voor zover van enige eventuele redelijkerwijs waarneembare beschadiging melding mocht zijn gemaakt bij de hierna vermelde gegevens van de auto.
 3. doel | Het is huurder niet toegestaan de auto te gebruiken voor een ander doel dan overeengekomen. Huurder zal ervoor zorg dragen, en is in de verhouding tot verhuurder ervoor verantwoordelijk en aansprakelijk, dat de auto met toebehoren gedurende de huurtijd behoorlijk gebruikt wordt en aan het einde van de huurtijd in behoorlijke staat weer aan verhuurder wordt teruggegeven.

Het is niet toegestaan om zaken op of aan de auto (waaronder de trekhaak) te bevestigen, zoals een aanhanger, fietsendrager of towbox, of er zaken op te plaatsen, zoals versieringen en bloemstukken.

 1. maximale huurperiode | In geen geval zal, ook bij verlenging van de huurtijd ingevolge artikel 11 van de algemene huurvoorwaarden, de huurtijd langer mogen zijn dan 30 dagen, de dag van vertrek en de dag van aankomst daaronder begrepen.
 2. gegevens | Met betrekking tot deze huurovereenkomst zullen in ieder geval de volgende gegevens van de bevoegde bestuurder(s) separaat worden vastgelegd: naam/namen, adres(sen), woonplaats(en), rijbewijsnummer(s).

Elke bestuurder dient tenminste 24 jaar oud te zijn en ten minste 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs categorie B. Door ondertekening verklaart huurder en bevoegd bestuurder dat dit het geval is.

Eveneens verklaren huurder en bevoegd bestuurder door ondertekening de algemene voorwaarden van verhuurder te hebben ontvangen en de toepasselijkheid daarvan te aanvaarden.

 Algemene voorwaarden overhandigd: ja/nee
Auto: Merk | type | kenteken:
Doel gebruik:
Nadere beschrijving auto bij aanvang huur:
Eventuele waarneembare beschadiging(en) auto bij aanvang huur:
Eventuele waarneembare beschadiging(en) auto bij teruggave:
Waarborgsom € 500,-
Eigen risico: € 2000,-
Geheel/gedeeltelijke afkoop eigen risico:
Afkoopbedrag:
Nieuw eigen risico:
Vertrek | datum | tijd:
Terugkomst | datum | tijd:

Bij verhuur meerdere dagen:

Aantal dagen
KM-stand aankomst
KM-stand vertrek
Gereden km
KM-limiet
KM boven limiet
prijs per km
bijvullen brandstof (+ € 25)

Algemene huurvoorwaarden

Artikel 1 | Algemene huurvoorwaarden

 1. De huurder en de verhuurder verklaren het aantal kilometers, dat de GPS-kilometerteller van de auto als afgelegd aangeeft, als juist te aanvaarden.
 2. De huurder verbindt zich ten opzichte van de verhuurder bij de teruggave van de auto volledig en behoorlijk zijn medewerking te zullen geven aan het gezamenlijk vaststellen van het gereden aantal dagen, het gereden aantal kilometers en de vulling of bijvulling van de brandstoftank, evenals de daaruit voortvloeiende te betalen bedragen. Ook werkt de huurder mee aan het verstrekken en invullen van de desbetreffende en daaruit voortvloeiende gegevens onder artikel 10 van de bijzondere bepalingen.
 3. Indien en voor zover de huurder de in lid 2 bedoelde medewerking niet mocht geven, dan is de verhuurder gerechtigd om de in lid 2 bedoelde gegevens alleen en bindend voor de huurder vast te stellen en de in lid 2 bedoelde invulling alleen en bindend voor de huurder te verrichten.

Artikel 2 | Kosten tijdens de huurtijd

 1. Gedurende de tijd dat de huurder over de auto beschikt, zijn alle kosten die aan het gebruik van de auto verbonden zijn, voor rekening van de huurder. Onder meer de kosten voor brandstof, olie, ruitenwisservloeistof, stalling, bandenreparatie en wassen.
 2. Eventuele sleepkosten en andere transportkosten van de auto zijn voor rekening van de huurder, tenzij die kosten voortvloeien uit een eigen gebrek van de auto dat niet door een botsing of aanrijding of door een fout danwel verzuim van de huurder is ontstaan. Ook moet in overleg met de verhuurder tot dat slepen of dat andere transport opdracht zijn gegeven.

 Artikel 3 | Pech, reparaties en onvoorziene omstandigheden

 1. De verhuurder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor pech onderweg gedurende de huurperiode. Eventuele problemen tijdens de huurperiode worden telefonisch besproken met de verhuurder. De verhuurder zal desgewenst en waar mogelijk vervangend vervoer verzorgen, danwel op een andere wijze proberen tot een oplossing te komen. Daarbij beslist de verhuurder in alle gevallen. Een wijziging in verband met pech, reparaties of onvoorziene omstandigheden geeft huurder geen recht op restitutie van het huurbedrag. Er kunnen ook geen andere rechten aan worden ontleend.
 2. Reparaties aan de auto zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening en risico van de huurder.
 3. In geval van onvoorziene omstandigheden dient de huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder.

 Artikel 4 | Autopapieren

 1. De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs (groene kaart), APK keuringsbewijs en eventuele grensdocumenten.
 2. Zolang de huurder bij en na de teruggave van de auto aan de verhuurder de autopapieren niet volledig aan de verhuurder heeft teruggegeven, dan lijdt de verhuurder bovendien bedrijfsschade. Daarvoor is de huurder aansprakelijk op de voet van artikel 8 van deze algemene huurvoorwaarden.

Artikel 5 | Verzekeringen

 1. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat er met betrekking tot de auto geen andere verzekeringen zijn gesloten dan de onder artikel 10 van de bijzondere bepalingen genoemde cascoverzekering en WAM-verzekering met de in artikel 4 van de bijzondere bepalingen genoemde eigen risico’s. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden, zoals een eventuele ongevallen inzittenden verzekering, moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten. De huurder zal de verhuurder informeren omtrent aanvullend gesloten verzekeringen en de voorwaarden.
 2. De verhuurder verklaart dat WAM-verzekering die genoemd is onder artikel 10 van de bijzondere bepalingen, voldoet aan de door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen. Die WAM-verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan de bestuurder van de auto (zie artikel 4 lid 1 WAM).  Het dekt ook niet de schade die voortvloeit uit het deelnemen aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en ‑wedstrijden, waarvoor de in artikel 148 Wegenverkeerswet 1994 bedoelde ontheffing is verleend (zie artikel 4 lid 3 WAM). Mede met het oog hierop is het de huurder verboden om met de auto aan genoemde ritten en wedstrijden deel te (laten) nemen, met of zonder de hiervoor bedoelde ontheffing. De huurder is ten opzichte van de verhuurder aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens een handelen of nalaten in strijd hiermee aan de auto mocht ontstaan, respectievelijk met de auto mocht worden toegebracht. Daarbij inbegrepen zijn eventueel daaruit voor de verhuurder respectievelijk derden voortvloeiende bedrijfsschade en andere gevolgschade, een en ander voor zover niet door de cascoverzekering respectievelijk de WAM-verzekering gedekt.
 3. Voor wat betreft de aard en omvang van de dekking onder de cascoverzekering die onder artikel 10 van de bijzondere bepalingen is genoemd, en voor wat betreft de uitzonderingen op en uitsluitingen van de dekking onder die cascoverzekering, wordt verwezen naar de daarop toepasselijke polisvoorwaarden. Een kopie van deze polisvoorwaarden is op verzoek in te zien. De huurder verklaart van die polisvoorwaarden kennis te hebben genomen, met de inhoud daarvan bekend te zijn en de inhoud daarvan te aanvaarden.

 Artikel 6 | Rapport betreffende aanrijding

In geval van schade of verlies is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen. Het gaat daarbij ons schade of verlies al of niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de auto en opgetreden met betrekking tot de auto en/of enig deel daarvan en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende (andere) zaak dan wel toegebracht aan enige derde.

Zodra dat redelijkerwijs mogelijk is, geeft de huurder bovendien aan de verhuurder een schriftelijke bevestiging onder inzending van een situatietekening en onder opgave van getuigen en verdere bijzonderheden betreffende het voorval.

De huurder is bovendien verplicht om de door de verhuurder instructies op te volgen, die de verhuurder naar aanleiding hiervan geeft. Bij een voorval als hier bedoeld, is de huurder ook verplicht zo mogelijk door de politie ter plaatse proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. In het geval van enig verzuim aan de zijde van de huurder bij het nakomen van enige verplichting als hiervoor bedoeld, dan zal de huurder aansprakelijk zijn voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade.

 Artikel 7 | Schade, aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, artikel 5 lid 2 en artikel 6 van deze algemene huurvoorwaarden, is de huurder aansprakelijk voor alle schade, welke gedurende de huurtijd aan de auto met toebehoren of met betrekking tot de auto met toebehoren mocht worden veroorzaakt en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor het overeengekomen eigen risico van de verhuurder. Onder schade is dit inbegrepen: de schade door eventueel verlies of diefstal of verduistering van de auto, of enig deel daarvan, of enige daarbij behorende zaak en de in artikel 8 van deze algemene huurvoorwaarden bedoelde bedrijfsschade.
 2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van of aan de inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WAM-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gevonden.
 3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes, transacties, administratieve sancties en dergelijke, die aan verhuurder mochten worden opgelegd in verband met gedurende de huurtijd door huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden van de auto gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties, administratieve sancties en dergelijke, draagt huurder in de verhouding tot verhuurder, en voor zover mogelijk ook rechtstreeks in de verhouding tot de oplegger(s) van die boetes, transacties en administratieve sancties en dergelijke, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De verhuurder zal deze aan de huurder doorbelasten, te vermeerderen met een bedrag van € 25,- per boete/transactie/sanctie en de eventuele kosten voor de verwerking.
 4. Het bepaalde in lid 2 en lid 3 mist echter toepassing indien de huurder bewijst dat de door verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een eigen gebrek van de auto dat al aanwezig was bij de aanvang van de huur.
 5. In geval van schade is de huurder verplicht om medewerking te verlenen aan informatieverzoeken van de verhuurder en/of van diens verzekeraar. Niet meewerken kan consequenties met zich meebrengen. Als de verhuurder en/of diens verzekeraar hierdoor in diens belangen worden geschaad, kunnen de verhuurder en/of de verzekeraar de schade en onderzoekskosten op de huurder verhalen.
 6. Wanneer er tijdens de huurperiode een schade is ontstaan welke zich op meer dan 1,90 meter vanaf de grond bevindt, dan is er sprake van een bovenhoofdse schade. Deze vorm van schade aan de auto is niet afkoopbaar of te verlagen. De huurder is aansprakelijk voor het totale bedrag van de bovenhoofdse schade.

Artikel 8 | Bedrijfsschade van verhuurder

 1. De eventueel door de verhuurder te lijden bedrijfsschade is voor rekening van huurder. Dat is bedrijfsschade als in artikel 4 lid 2 , artikel 5 lid 2 en artikel 7 lid 1 van deze algemene huurvoorwaarden bedoeld.
 2. De in lid 1 bedoelde bedrijfsschade wordt reeds thans voor beide partijen bindend – onverschillig of één der partijen kan bewijzen dat deze schade in werkelijkheid meer of minder bedraagt – bepaald op het aantal reparatiedagen, vermenigvuldigd met de daghuur (niet zijnde de huur voor een extra dag). Hierop komt echter in mindering hetgeen de verhuurder eventueel onder de cascoverzekering aan schadevergoeding ter zake hiervan mocht ontvangen.

Artikel 9 | Expertiserapport

indien beide partijen hieromtrent geen overeenstemming bereiken, zal de omvang van de schade van de auto voor beide partijen bindend worden vastgesteld door een door de betrokken verzekeraar of, zo deze daartoe (nog) niet overgaat, door beide partijen te benoemen deskundige. Indien omtrent deze aanwijzing tussen partijen geen overeenstemming is bereikt binnen 24 uur na het ontstaan van de schade, zal deze deskundige op eerste verzoek van de huurder of de verhuurder worden aangewezen door de voorzitter van de Bovag. De kosten van het taxatierapport worden voor de toepassing van deze bepaling gerekend tot de schade. De huurder zal de schade onmiddellijk nadat deze is vastgesteld aan de verhuurder vergoeden, voor zover deze schade niet onder de schadeverzekering aan de verhuurder vergoed mocht worden.

 Artikel 10 | Schade van huurder

 1. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de auto of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan of van de auto met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. De verhuurder is niet aansprakelijk voor letsel en materiële schade die wordt geleden.
 2. Als de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van de auto tijdens de huurperiode, draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schade geen aansprakelijkheid. De huurder blijft gehouden de overeengekomen huurprijs te voldoen.
 3. Het bepaalde in artikel 7 lid 4 van deze algemene huurvoorwaarden is van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in lid 1 en lid 2.

Artikel 11 | Verlenging van de huur

De auto dient te worden teruggegeven aan de verhuurder op het overeengekomen tijdstip. Verlenging van het gebruik is niet toegestaan, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk met de verhuurder is overeengekomen. In geval van overeengekomen verlenging blijven de bepalingen van de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden van kracht.

Artikel 12 | Verplichtingen en boete bij gebreke van tijdige teruggave van de auto

Indien de gehuurde auto niet op het overeengekomen tijdstip bij de verhuurder weer is afgeleverd, blijven de bepalingen van de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden van kracht en is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag of dagdeel, dat de auto te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een bedrag, gelijk aan de onder artikel 10 van de bijzondere bepalingen vermelde huurprijs per dag en vergoeding wegens extra kilometers, met de daarover te berekenen omzetbelasting, vermeerderd met een boete van 200 % van de daghuur (niet zijnde de huur voor een extra dag) over de hiervoor bedoelde bedragen vanaf telkens de betrokken dag tot aan de dag der voldoening, een en ander onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding voor zover de schade meer mocht belopen.

Artikel 13 | Tekortschieten, faillissement of surseance van betaling van huurder

 1. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde, zonder ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang tussentijds door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, als naar zijn oordeel de auto niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt of indien de auto te eniger tijd niet wordt bestuurd door een bestuurder die daartoe bevoegd is krachtens het bepaalde onder artikel 10 van de bijzondere bepalingen, of indien de auto niet wordt teruggegeven binnen de in artikel 9 van de bijzondere bepalingen bedoelde maximale huurtijd.
 2. In geval van overtreding door huurder van enige bepaling van deze huurovereenkomst, waaronder voor de toepassing van deze bepaling mede begrepen wordt geacht het geval van lid 1, is verhuurder bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en zal verhuurder aan huurder tevens in rekening mogen brengen zijn buitengerechtelijke kosten. Verder zal de verhuurder in geval van een procedure tussen partijen in verband met deze huurovereenkomst, indien huurder daarbij geheel of in hoofdzaak in het ongelijk wordt gesteld, alle door verhuurder werkelijk gemaakte proceskosten aan huurder in rekening mogen brengen, ook voor zover deze een proceskostenveroordeling volgens de daarbij gebruikelijke tarieven overtreffen.
 3. Verhuurder heeft ook het recht de huurovereenkomst in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van huurder, zonder ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang tussentijds door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden. Het in lid 2 bepaalde vindt hierbij overeenkomstige toepassing.
 4. In geval van tussentijdse ontbinding van de huurovereenkomst door een buitenbuitengerechtelijke verklaring van verhuurder als in lid 1 of lid 3 bedoeld, heeft verhuurder in ieder geval, onverminderd de aanspraken van verhuurder op dan al verschenen maar onbetaald gebleven betalingsverplichtingen van huurder, aanspraak op een schadevergoeding ter grootte van het bedrag van alle resterende betalingstermijnen (van de huurprijs en alle verdere periodieke betalingsverplichtingen) die bij normale uitvoering van de huurovereenkomst zouden zijn verschenen.

Artikel 14 | Persoonsgegevens van huurder, GOS-tracking en afspuiten

 1. Voor zover huurder een natuurlijk persoon is, geeft huurder hierbij aan verhuurder en aan de eventuele beheerder van verhuurder toestemming om zijn persoonsgegevens (waaronder in ieder geval NAW, telefoonnummer, e-mailadres en rijbewijsnummer) in een bestand, als bedoeld in art. 1 sub c Wet bescherming persoonsgegevens, op te (laten) nemen en te (laten) verwerken. Huurder is verplicht deze gegevens te verstrekken.
 2. Ten behoeve van de bescherming van de eigendommen van huurder en verhuurder is verhuurder bevoegd de auto te volgen door middel van een GPS-tracker. Bij onjuist gebruik van het voertuig is verhuurder bevoegd de maatregelen te treffen die verhuurder geraden acht en is huurder gehouden hier onverwijld volledige medewerking aan te verlenen. Indien een snelheidsovertreding wordt geconstateerd van meer dan 20 km/h brengt verhuurder een boete in rekening van € 75,- per dag dat een snelheidsovertreding is begaan.
 3. Na afloop van de huurperiode lever je de auto schoon in in alle redelijkheid. Afspuiten kan in de aangeven wasplaats, of zoek zelf een wasplaats uit. Is de auto bij inlevering niet afgespoten, dan doet huurder dat. Huurder rekent € 25,- schoonmaakkosten.

Artikel 15 | Eventuele pluraliteit van huurders

Indien twee of meer personen samen huurder bij deze huurovereenkomst zijn of door welke oorzaak dan ook (erfopvolging of anderszins) worden, is elk van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor alle in verband met deze huurovereenkomst door huurder verschuldigde prestaties.

Art. 16 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Met betrekking tot geschillen en procedures tussen verhuurder en huurder in verband met of naar aanleiding van deze huurovereenkomst of daarmee samenhangende dan wel daaruit voortvloeiende (nadere) overeenkomsten heeft alleen de Nederlandse rechter rechtsmacht en is alleen de rechtbank bevoegd binnen wier rechtsgebied verhuurder is gevestigd, behoudens voor zover anders mocht voortvloeien uit artikel 108 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Onze privacyverklaring vind je hier.